t in kind income

t in kind income teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t in kind income t ayni gelir

t in kind income terimi için benzer kelimeler ve anlamları

income in kind ayni gelir
in-kind income ayni gelir
income or in-kind gelir veya ayni
income before income taxes gelir vergisi öncesi gelir
income before provision for income taxes gelir vergisi karşılığı öncesi gelir
statement of income and other comprehensive income gelir tablosu ve diğer kapsamlı gelir
low-income and middle-income countries düşük gelirli ve orta gelirli ülkeler
net income and comprehensive income net gelir ve kapsamlı gelir
low income and lower middle-income düşük gelir ve düşük orta gelir
net income and other comprehensive income net gelir ve diğer kapsamlı gelir
statements of income comprehensive income gelir tablosu kapsamlı gelir tablosu
income for corporate income tax purposes kurumlar vergisi amaçlı gelirler
comprehensive income that meet the framework's definition of income or çerçevenin gelir tanımını karşılayan kapsamlı gelir veya
income tax paid on income gelir üzerinden ödenen gelir vergisi
benefit in kind ayni yardım
cruel to be kind nazik olmak zalim
four of a kind bir tür dört
in kind ayni
in-kind ayni
kind tür
kind hearted iyi kalpli
kind of biraz
kind-hearted iyi kalpli
nothing of the kind hiçbir şey
of a kind türünün
of the kind türünün
one of a kind türünün tek örneği
one-of-a-kind türünün tek örneği
three of a kind üç çeşit
two of a kind iki tür
kind regards saygılarımla
kind reminder nazik hatırlatma
with kind regards saygılarımızla
a kind of bir çeşit
kind words tür kelimeler
payment in kind ayni ödeme
would you be so kind çok kibar olur musun
of its kind türünün
what kind of ne tür
first of its kind türünün ilk örneği
be kind nazik ol
contribution in kind ayni katkı
some kind of bir çeşit
of any kind her türlü
very kind çok kibar
very kind of you çok naziksiniz
i kind of ben tür
you are so kind çok naziksin
benefits in kind ayni faydalar
kind of you naziksin