x-events

x-events teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-events x-olaylar

x-events terimi için benzer kelimeler ve anlamları

events olaylar
adverse events olumsuz olaylar
upcoming events yaklaşan etkinlikler
current events güncel olaylar
events of default varsayılan olaylar
turn of events olayların dönüşümü
networking events ağ etkinlikleri
at all events her olayda
extreme weather events aşırı hava olayları
major events büyük olaylar
weather events hava olayları
sequence of events olayların sırası
course of events olayların akışı
subsequent events sonraki olaylar
chain of events olaylar zinciri
cardiovascular events kardiyovasküler olaylar
sporting events spor etkinlikleri
extreme events aşırı olaylar
social events sosyal olaylar
corporate events kurumsal etkinlikler
special events özel etkinlik
recent events son olaylar
past events geçmiş olaylar
serious adverse events ciddi olumsuz olaylar
key events önemli olaylar
natural events doğa olayları
schedule of events olayların takvimi
future events gelecekteki olaylar
in all events tüm etkinliklerde
unexpected events beklenmedik olaylar
sports events spor etkinlikleri
news events haberler
unforeseen events öngörülemeyen olaylar
historical events tarihi olaylar
business events iş etkinlikleri
unfolding events olayları açma
events management olay yönetimi
public events halka açık olaylar
outreach events sosyal yardım olayları
hosting events etkinlikleri barındırma
series of events olaylar dizisi
world events dünya olayları
catastrophic events yıkıcı olaylar
calendar of events etkinlik takvimi
sentinel events nöbetçi olaylar
timeline of events olayların zaman çizelgesi
significant events önemli olaylar
treatment-emergent adverse events tedaviyle ortaya çıkan advers olaylar
disruptive events yıkıcı olaylar
actual events gerçek olaylar