l in-service coordinator

l in-service coordinator teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l in-service coordinator l hizmet içi koordinatör

l in-service coordinator terimi için benzer kelimeler ve anlamları

service coordinator hizmet koordinatörü
in-service coordinator hizmet içi koordinatör
coordinator koordinatör
fashion coordinator moda koordinatörü
project coordinator proje koordinatörü
outreach coordinator sosyal yardım koordinatörü
care coordinator bakım koordinatörü
senior coordinator kıdemli koordinatör
site coordinator site koordinatörü
assistant coordinator yardımcı koordinatör
training coordinator eğitim koordinatörü
sales coordinator satış koordinatörü
program coordinator program koordinatörü
deputy coordinator koordinatör yardımcısı
emergency relief coordinator acil yardım koordinatörü
resident coordinator yerleşik koordinatör
research coordinator araştırma koordinatörü
intake coordinator giriş koordinatörü
lead coordinator baş koordinatör
field coordinator saha koordinatörü
co-coordinator koordinatörü
administrative coordinator idari koordinatör
marketing coordinator pazarlama koordinatörü
procurement coordinator tedarik koordinatörü
country coordinator ülke koordinatörü
general coordinator genel koordinatör
support coordinator destek koordinatörü
account coordinator hesap koordinatörü
safety coordinator güvenlik koordinatörü
study coordinator çalışma koordinatörü
office coordinator ofis yöneticisi
academic coordinator akademik koordinatör
volunteer coordinator gönüllü koordinatörü
un resident coordinator yerleşik olmayan koordinatör
event coordinator etkinlik koordinatörü
chief coordinator baş koordinatör
communications coordinator iletişim koordinatörü
programme coordinator program koordinatörü
accounts payable coordinator borç hesapları koordinatörü
production coordinator üretim koordinatörü
logistics coordinator lojistik koordinatörü
compliance coordinator uyum koordinatörü
global aids coordinator küresel yardımlar koordinatörü
policy coordinator politika koordinatörü
health and safety coordinator sağlık ve güvenlik koordinatörü
team coordinator takım koordinatörü
executive coordinator yürütme koordinatörü
editorial coordinator editör koordinatörü
operations coordinator operasyon koordinatörü
nurse coordinator hemşire koordinatörü