a statement

a statement teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a statement bir deyim

a statement terimi için benzer kelimeler ve anlamları

income statement and cash flow statement gelir tablosu ve nakit akışı tablosu
closing statement statement kapanış bildirimi
balance sheet, income statement, cash flow statement bilanço, gelir tablosu, nakit akışı tablosu
statement of changes in equity and cash flow statement özkaynak değişim ve nakit akış tablosu
income statement, cash flow statement gelir tablosu, nakit akışı tablosu
notification statement statement bildirim beyanı
income statement, statement of changes in equity gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu
bank statement hesap durumu
basic statement temel ifade
comparative statement karşılaştırmalı açıklama
income statement gelir tablosu
make a statement açıklama yapmak
mission statement görev beyanı
program statement program bildirimi
proxy statement vekil bildirimi
statement beyan
statement of claim talep beyanı
statement savings account beyan tasarruf hesabı
thesis statement tez cümlesi
statement of work iş beyanı
policy statement politika bildirimi
cash flow statement nakit akışı tablosu
privacy statement gizlilik bildirimi
personal statement kişisel beyan
account statement hesap ekstresi
statement of account hesap bildirimi
method statement yöntem beyanı
vision statement vizyon bildirimi
opening statement açılış konuşması
profit and loss statement kar ve zarar tablosu
disclosure statement açıklama bildirimi
witness statement tanık ifadesi
billing statement fatura beyanı
written statement yazılı açıklamada
position statement pozisyon beyanı
problem statement sorun bildirimi
joint statement ortak ifade
fashion statement moda deyimi
statement of financial position finansal durum tablosu
closing statement kapanış bildirimi
statement of purpose amaç beyanı
statement of fact gerçek beyanı
statement of comprehensive income kapsamlı gelir tablosu
credit card statement kredi kartı bildirisi
statement of income gelir tablosu
statement of intent niyet beyanı
sworn statement yeminli ifade
statement of truth doğruluk beyanı
bold statement kalın ifade
summary statement özet beyanı