y the throat

y the throat teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y the throat boğazın

y the throat terimi için benzer kelimeler ve anlamları

common yellow throat ortak sarı boğaz
cut one's own throat boğazını kesmek
cut someone's throat birinin boğazını kesmek
cut-throat kıyasıya
deep throat derin boğaz
down someone's throat birinin boğazını kesmek
force down someone's throat birinin boğazını aşağı çekmek
frog in one's throat birinin boğazındaki kurbağa
jump down someone's throat birinin boğazından aşağıya atlamak
lump in one's throat bir boğazında şişlik
ram down someone's throat birinin boğazını ram etmek
ram something down someone's throat birisini boğazından aşağı atmak
septic sore throat septik boğaz ağrısı
sore throat boğaz ağrısı
strep throat boğaz ağrısı
throat boğaz
throat microphone boğaz mikrofonu
throat seizing boğaz yakalama
throat sweetbread boğaz tatlısı
words stick in one's throat kelimeler bir boğazına sokuluyor
throat culture boğaz kültürü
throat lozenges boğaz pastilleri
a sore throat boğaz ağrısı
throat swab boğaz çubuğu
throat tightness boğaz gerginliği
clear throat boğazı temizle
throat clearing boğaz temizleme
scratchy throat cızırtılı boğaz
throat infection boğaz enfeksiyonu
throat plate boğaz plakası
cut-throat competition boğaz rekabeti
i have a sore throat boğaz ağrım var
cleared his throat boğazını temizledi
back of the throat boğazın arkası
throat cancer gırtlak kanseri
clear your throat boğazını temizle
throat opening boğaz açma
dry throat kuru boğaz
throat depth boğaz derinliği
itchy throat kaşıntılı boğaz
clear his throat boğazını temizlemek
ear nose and throat kulak burun ve boğaz
throat latch boğaz mandalı
throat irritation boğaz tahrişi
i have sore throat boğazım ağrıyor
have a sore throat boğazı ağrımak
lump in throat boğazda şişlik
clears throat boğazı temizler
feed throat boğazı beslemek
throat pain boğaz ağrısı