c zone

c zone teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c zone c bölgesi

c zone terimi için benzer kelimeler ve anlamları

abscission zone çekim bölgesi
abyssopelagic zone abysopelajik bölge
antarctic zone antarktika bölgesi
arctic zone kutup bölgesi
arcuate zone kavisli bölge
arid zone kurak bölge
auroral zone ororal bölge
bathypelagic zone banyo borusu bölgesi
benioff zone benioff bölgesi
breaker zone kırıcı bölge
buffer zone tampon bölge
cage zone melting kafes bölgesi erime
canal zone kanal bölgesi
ciliary zone silier bölge
climatic zone iklim bölgesi
collision zone çarpışma bölgesi
combat zone savaş alanı
comfort zone rahat bölge
convection zone konveksiyon bölgesi
convergence zone yakınsama bölgesi
dead zone ölü bölge
demilitarized zone silahsız bölge
dispersal zone dağılma bölgesi
drop zone boşaltma noktası
economic zone ekonomik bölge
end zone bitiş bölgesi
enterprise zone girişim bölgesi
epileptogenic zone epileptojenik bölge
epipelagic zone epipelajik bölge
erogenous zone erojen bölge
erotogenic zone erotojenik bölge
euphotic zone öforik bölge
exclusive economic zone münhasır ekonomik bölge
fault zone fay zonu
foreign-trade zone dış ticaret bölgesi
fracture zone kırılma bölgesi
free zone serbest bölge
free-fire zone serbest bölge
free-trade zone serbest ticaret bölgesi
friend-zone arkadaş bölgesi
frigid zone soğuk bölge
hadopelagic zone hadopelajik bölge
hot zone sıcak bölge
impact zone çarpma bölgesi
intertropical convergence zone intertropikal yakınsama bölgesi
life zone yaşam bölgesi
low-velocity zone düşük hızlı bölge
mesopelagic zone mezopelajik bölge
neutral zone tarafsız bölge
no-fly zone uçuşa yasak bölge