t is not comfortable

t is not comfortable teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t is not comfortable t rahat değil

t is not comfortable terimi için benzer kelimeler ve anlamları

not comfortable rahat değil
not comfortable with rahat değil
i'm not comfortable rahat değilim
i am not comfortable rahat değilim
is not comfortable rahat değil
are not comfortable rahat değil
if you are not comfortable eğer rahat değilseniz
do not feel comfortable rahat hissetme
not feel comfortable with rahat hissetme
may not be comfortable with ile rahat olmayabilir
did not feel comfortable rahat hissetmedim
if not comfortable rahat değilse
you do not feel comfortable answering cevap vermekte rahat hissetmiyorsun
were not comfortable with rahat değildi
is not so comfortable çok rahat değil
not everyone is comfortable herkes rahat değil
i will not be comfortable rahat olmayacağım
l'm not comfortable rahat değilim
is not comfortable with rahat değil
would not be comfortable rahat olmaz
it is not comfortable rahat değil
does not feel comfortable with rahat hissetmiyor
was not comfortable rahat değildi
are not very comfortable çok rahat değil
i do not feel comfortable in rahat hissetmiyorum
is not comfortable for me benim için rahat değil
comfortable rahat
comfortable as an old shoe, as eski bir ayakkabı kadar rahat
feel comfortable rahat hisset
comfortable with ile rahat
comfortable fit rahat uyum
get comfortable rahatla
make yourself comfortable rahatına bak
more comfortable daha rahat
comfortable maintenance rahat bakım
feel comfortable with rahat hissetmek
make comfortable rahat etmek
become comfortable rahat ol
to be comfortable rahat olmak
i feel comfortable rahat hissediyorum
comfortable life komforlu hayat
comfortable accommodation konforlu konaklama
be comfortable with rahat etmek
comfortable grip rahat kavrama
comfortable environment rahat ortam
are comfortable rahat
very comfortable çok konforlu
i am comfortable rahatım
feel more comfortable daha rahat hissetmek
comfortable temperature rahat sıcaklık