a highlight

a highlight teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a highlight bir vurgu

a highlight terimi için benzer kelimeler ve anlamları

highlight vurgulamak
highlight halftone yarı ton vurgulamak
highlight reel vurgulamak makarası
will highlight vurgulayacak
highlight color vurgu rengi
highlight the importance önemini vurgula
i would like to highlight vurgulamak istiyorum
highlight text metni vurgulamak
it is important to highlight vurgulamak önemlidir
special highlight özel vurgu
we highlight vurgularız
highlight the need ihtiyacı vurgulamak
highlight that bunu vurgula
highlight issues sorunları vurgula
i highlight vurgularım
highlight in red kırmızıyla vurgulayın
highlight bar vurgulama çubuğu
highlight for vurgulamak
another highlight başka bir vurgu
highlight of the day günün vurgulaması
highlight option vurgulama seçeneği
real highlight gerçek vurgu
highlight hair saç vurgulamak
they highlight onlar vurgulamaktadır
highlight video videoyu vurgula
it is important to highlight that bunu vurgulamak önemlidir
in order to highlight vurgulamak için
highlight products ürünleri vurgulamak
important to highlight vurgulamak önemlidir
visual highlight görsel vurgu
is important to highlight vurgulamak önemlidir
highlight features özellikleri vurgulamak
i will highlight vurgulayacağım
personal highlight kişisel vurgu
highlight of the event olayın vurgulanması
absolute highlight mutlak vurgu
we will highlight vurgulayacağız
highlight packages paketleri vurgula
it is worth to highlight vurgulamak için değer
highlight playback oynatmayı vurgula
serves to highlight vurgulamak için hizmet vermektedir
particular highlight özellikle vurgulamak
highlight film filmi vurgulamak
highlight how nasıl vurgulamak
let me highlight vurgulamama izin ver
highlight the plight durumu vurgula
highlight about hakkında vurgulamak
we can highlight vurgulayabiliriz
highlight of the night gecenin özeti
a highlight was bir vurgulamak