o leave of absence

o leave of absence teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o leave of absence o izinsizlik

o leave of absence terimi için benzer kelimeler ve anlamları

leave of absence yokluk izni
personal leave of absence kişisel devamsızlık izni
unpaid leave of absence ücretsiz devamsızlık izni
take a leave of absence izinsiz kalmak
absence leave devamsızlık izni
medical leave of absence tıbbi devamsızlık
on leave of absence izinsiz
approved leave of absence onaysız devam izni
leave absence devamsızlık bırakmak
extended leave of absence uzatılmış devamsızlık izni
a leave of absence yokluk izni
military leave of absence askeri devamsızlık izni
leave of absence without pay devamsızlık izni
absence without leave izinsiz devamsızlık
on a leave of absence izinsiz olarak
temporary leave of absence geçici devamsızlık izni
paid leave of absence ücretli izin
leave or absence ayrılmak ya da yokluk
family medical leave of absence aile sağlıksızlık izni
take leave of absence yokluktan ayrılmak
absence of leave izin yokluğu
granted leave of absence izin vermeme izni
be on a leave of absence izinsiz kalmak
family leave of absence aile izinsizliği
leave for absence boşuna bırakmak
employees on leave of absence izinsiz çalışanlar
special leave of absence özel izin
taking a leave of absence izinsiz kalmak
took a leave of absence izinsiz kaldı
medically necessary leave of absence tıbbi olarak gerekli devamsızlık izni
took leave of absence yokluktan ayrıldı
leave and absence ayrılmak ve yokluk
authorized leave of absence izinli izin yokluğu
disability leave of absence sakatlık izni
leave of absence policy devamsızlık politikası
granted a leave of absence devamsızlık izni verildi
pregnancy disability leave of absence gebelikte sakatlık yokluğu izni
maternity leave of absence yokluğun doğum izni
indefinite leave of absence belirsiz devamsızlık izni
grant leave of absence devamsızlık izni vermek
request leave of absence devam izni isteme
family medical leave absence aile hekimliği izni yokluğu
takes leave of absence yokluktan ayrılır
long leave of absence uzun süreli izin
leave of absence was granted devamsızlık izni verildi
put on a leave of absence izinsiz bırakmak
i'm taking a leave of absence yokluk izni alıyorum
university leave of absence üniversite devamsızlık izni
not return from a leave of absence yokluk izninden geri dönmemek
pregnancy leave of absence gebelik yokluğu izni