a reminder

a reminder teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a reminder bir hatırlatıcı

a reminder terimi için benzer kelimeler ve anlamları

reminder hatırlatma
as a reminder hatırlatma olarak
kind reminder nazik hatırlatma
friendly reminder arkadasşça bir uyarı
kindly reminder nazik hatırlatma
gentle reminder nazik bir hatırlatma
just a reminder sadece bir hatırlatıcı
stark reminder kesin hatırlatma
payment reminder ödeme hatırlatıcısı
reminder letter hatırlatma yazısı
quick reminder hızlı hatırlatma
password reminder şifre hatırlatıcı
this is a reminder bu bir hatırlatmadır
just as a reminder sadece bir hatırlatma olarak
reminder of hatırlatmak
reminder notice hatırlatma uyarısı
a kind reminder nazik bir hatırlatma
important reminder önemli hatırlatma
reminder card hatırlatma kartı
send a reminder hatırlatıcı gönder
constant reminder sabit hatırlatma
final reminder son hatırlatma
a friendly reminder samimi bir hatırlatma
reminder date hatırlatma tarihi
just a friendly reminder sadece arkadaşça bir hatırlatma
timely reminder zamanında hatırlatma
powerful reminder güçlü hatırlatma
this is a reminder that bu bir hatırlatma
this is a friendly reminder bu dostça bir hatırlatma
email reminder e-posta hatırlatıcısı
last reminder son hatırlatıcı
as reminder hatırlatıcı olarak
this is just a reminder bu sadece bir hatırlatma
set a reminder bir hatırlatıcı ayarlamak
a gentle reminder nazik bir hatırlatma
sharp reminder keskin hatırlatma
serve as a reminder hatırlatıcı olarak hizmet etmek
poignant reminder dokunaklı hatırlatma
by way of reminder hatırlatma yoluyla
reminder function hatırlatma işlevi
just a quick reminder sadece hızlı bir hatırlatma
reminder about hatırlatmak
safety reminder güvenlik hatırlatıcısı
this is a gentle reminder bu nazik bir hatırlatma
reminder time hatırlatma zamanı
reminder message hatırlatıcı mesaj
courtesy reminder nezaket hatırlatma
daily reminder günlük hatırlatma
polite reminder kibar hatırlatma
a kindly reminder nazik bir hatırlatma