to a certain degree

to a certain degree teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
to a certain degree belli bir dereceye kadar

to a certain degree terimi için benzer kelimeler ve anlamları

certain degree belirli bir derece
certain degree of uncertainty belirli bir belirsizlik derecesi
in a certain degree bir dereceye kadar
in certain degree belli derecede
exercised a certain degree of belirli bir dereceye kadar
by preserving a certain degree belirli bir dereceyi koruyarak
due to a certain degree belli bir dereceden dolayı
despite a certain degree belli bir dereceye rağmen
endowed with a certain degree of autonomy belli bir özerklik derecesine sahip
a certain degree of independence belirli bir bağımsızlık derecesi
a certain degree of frustration bir dereceye kadar hayal kırıklığı
certain degree of comfort belirli bir konfor derecesi
certain degree of integration belirli bir entegrasyon derecesi
a certain degree of authority belirli bir otorite derecesi
a certain degree of autonomy bir dereceye kadar özerklik
a certain degree of freedom belirli bir serbestlik derecesi
certain degree of privacy belirli bir gizlilik derecesi
the degree awarded is a master degree verilen derece yüksek lisans derecesidir
annuity certain yıllık gelir kesinliği
certain belli
death and taxes, certain as kesin olarak ölüm ve vergiler
for certain kesin olarak
in this world nothing is certain but death and taxes bu dünyada hiçbir şey kesin değil, ölüm ve vergiler
to a certain extent bir ölçüde
make certain kesinleştirmek
under certain conditions belirli koşullar altında
under certain circumstances belirli şartlar altında
i am certain eminim
to be certain belli olmak
certain amount belirli bir miktar
at a certain point belirli bir noktada
in a certain way bir şekilde
certain extent belirli ölçüde
it is certain that belli ki
one thing is certain bir şey kesin
virtually certain neredeyse kesin
in certain circumstances belirli durumlarda
it is certain bu kesin
certain information kesin bilgi
at certain times belirli zamanlarda
certain people belli insanlar
is certain to kesin
fairly certain oldukça kesin
a certain amount bir miktar
in certain kesin olarak
that certain kesin
in certain cases bazı durumlarda
know for certain kesin olarak bilmek
less certain daha az kesin
i am certain that eminim ki