r phrase reference

r phrase reference teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r phrase reference r öbek referansı

r phrase reference terimi için benzer kelimeler ve anlamları

phrase by phrase cümle ile cümle
reference a-z reference referans a-z referansı
adjective phrase sıfat cümlesi
adverbial phrase zarf niteliğindeki ifade
buzz phrase vızıltı cümle
catch phrase cümleyi yakala
noun phrase isim tamlaması
para-phrase para-ifade
phrase ifade
phrase book cümle kitabı
phrase marker öbek işaretleyici
phrase structure öbek yapı
phrase structure tree cümle yapısı ağacı
phrase-maker ifade yapımcısı
phrase-structure grammar öbek yapı dilbilgisi
phrase-structure rule öbek yapı kuralı
prepositional phrase tamlamalar
turn of phrase cümlenin dönüşü
verb phrase fiil cümlesi
set phrase öbek ayarla
to coin a phrase bir cümle kurmak
turns of phrase cümlenin dönüşleri
catchy phrase hatırlanacak söz
pet phrase hayvan cümlesi
phrase verbs cümle fiilleri
coined the phrase cümleyi yazdı
search phrase arama kelime öbeği
fixed phrase sabit ifade
this phrase bu ifade
verbal phrase sözlü ifade
code phrase kod cümlesi
musical phrase müzikal ifade
turn a phrase bir cümle çevir
opening phrase açılış cümlesi
catch-all phrase hepsini yakala
as the phrase goes ifade giderken
gerund phrase gerund ifade
legal phrase yasal ifade
empty phrase boş ifade
signature phrase imza ifade
phrase match öbek eşleme
transitional phrase geçiş cümlesi
how to phrase nasıl ifade edilir
qualifying phrase nitelikli ifade
coin the phrase cümleyi yaz
latin phrase latin öbek
a set phrase küme deyimi
hackneyed phrase hackneyed ifade
phrase search öbek arama
single phrase tek ifade