r of procurement

r of procurement teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r of procurement tedarik alımı

r of procurement terimi için benzer kelimeler ve anlamları

procurement and non-procurement tedarik ve satın almama
procurement or non-procurement programs satın alma veya satın alma programları
federal procurement or non-procurement programs federal tedarik veya tedarik dışı programlar
procurement or non procurement satın alma veya satın alma
non-procurement olmayan tedarik
procurement tedarik
public procurement kamu alımları
procurement process tedarik süreci
procurement manager satınalma müdürü
government procurement devlet tarafından temin edilen
procurement department tedarik bölümü
engineering, procurement and construction mühendislik, tedarik ve inşaat
procurement contract tedarik sözleşmesi
procurement services tedarik hizmetleri
procurement officer tedarik görevlisi
procurement management satınalma yönetimi
global procurement küresel üretim
chief procurement officer ihale sorumlusu
procurement policy satın alma politikası
procurement procedures ihale prosedürleri
procurement plan tedarik planı
green procurement yeşil tedarik
sourcing and procurement kaynak ve tedarik
procurement rules tedarik kuralları
procurement notice tedarik bildirimi
procurement team tedarik ekibi
procurement practices tedarik uygulamaları
procurement policies tedarik politikaları
material procurement malzeme temini
procurement activities tedarik faaliyetleri
procurement costs tedarik maliyetleri
procurement card tedarik kartı
sustainable procurement sürdürülebilir tedarik
procurement strategy tedarik stratejisi
procurement system tedarik sistemi
local procurement yerel tedarik
organ procurement organ alımı
green public procurement yeşil kamu alımları
procurement of services hizmet alımı
procurement law ihale kanunu
head of procurement tedarik başkanı
corporate procurement kurumsal tedarik
procurement specialist satınalma sorumlusu
public procurement law kamu ihale kanunu
procurement documents tedarik belgeleri
procurement support tedarik desteği
engineering procurement mühendislik alımı
procurement agreement tedarik anlaşması
procurement agent tedarik acentesi
strategic procurement stratejik tedarik