a case study

a case study teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a case study bir vaka çalışması

a case study terimi için benzer kelimeler ve anlamları

case by case study örnek olay incelemesi
in study after study çalışmadan sonra çalışma
study after study shows çalışma şovundan sonra çalışma
from study to study işten çalışmaya
yet study after study henüz çalışmadan sonra çalışma
case study vaka analizi
case-study method vaka çalışması yöntemi
study case çalışma durumu
case-control study vaka kontrol çalışması
nested case-control study yuvalanmış vaka kontrol çalışması
case study approach vaka çalışması yaklaşımı
case study method vaka çalışması yöntemi
customer case study müşteri vaka çalışması
business case study iş vaka çalışması
case study report vaka çalışması raporu
case study research vaka çalışması araştırması
as a case study vaka çalışması olarak
a case-control study vaka kontrol çalışması
real case study gerçek vaka çalışması
case study for için vaka çalışması
a case study for için bir vaka çalışması
this case study bu örnek olay incelemesi
client case study müşteri vaka çalışması
case-controlled study vaka kontrollü çalışma
case study work vaka çalışması
case study examples vaka çalışması örnekleri
through a case study bir vaka çalışması yoluyla
case study linking örnek olay incelemesi
in this case study bu durumda
case study series vaka çalışması serisi
case study regions vaka çalışması bölgeleri
as case study vaka çalışması olarak
case study scenario vaka çalışması senaryosu
illustrative case study açıklayıcı örnek olay incelemesi
prospective case-control study prospektif vaka kontrol çalışması
case study evidence vaka çalışması kanıtı
case study interviews vaka çalışması röportajları
case-study countries vaka çalışması ülkeleri
initial case study ilk vaka çalışması
case study sites vaka çalışması siteleri
case study presentation vaka çalışması sunumu
practical case study pratik vaka çalışması
case study template vaka çalışması şablonu
marketing case study pazarlama vaka çalışması
company case study şirket vaka çalışması
draft case study taslak vaka çalışması
a case study approach vaka çalışması yaklaşımı
video case study video vaka çalışması
full case study tam vaka çalışması
one case study bir vaka çalışması