c) top hat

c) top hat teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c) top hat c) üst şapka

c) top hat terimi için benzer kelimeler ve anlamları

top-hat dın
top-hat scheme üst şapka şeması
top hat üst şapka
hat top şapka üstü
top hat rail üst şapka rayı
top-hat rail mounting şapka rayı montajı
top hat and tails silindir şapka ve kuyruklar
top-hat profile şapka profili
a top hat üst şapka
felt top hat silindir şapka hissettim
top hat mounting üst şapka montajı
top of hat şapka üstü
installation on top-hat rail şapka rayı üzerine montaj
top hat furnace üst şapka fırın
top hat din rail üst şapka din rayı
high-top or low-top design yüksek veya düşük üst tasarım
from top to bottom top-down yukarıdan aşağıya
at the drop of a hat bir şapka damlasında
black hat siyah şapka
bobble hat bobble şapka
brass hat pirinç şapka
cabbage-tree hat lahana ağacı şapka
campaign hat kampanya şapkası
chimney-pot hat baca kapları
cocked hat eğdi şapka
coolie hat coolie şapka
cossack hat kazak şapka
cowboy hat kovboy şapkası
eat one's hat birinin şapkasını ye
fire hat ateş şapkası
hang on to your hat şapkanı tak
hard-hat baret
hat şapka
hat dance şapka dansı
hat in hand elinde şapka
hat in the ring halkadaki şapka
hat stand şapka askısı
hat tree şapka askısı
hat trick üst üste üç sayı
hat-trick üst üste üç sayı
hi hat cymbals merhaba şapka ziller
hi-hat hi-şapka
high-hat şapka
high-hat cymbals yüksek şapka ziller
hold on to your hat şapkanı tut
keep under one's hat şapkasını altında tutmak
kettle hat su ısıtıcısı şapka
knock into a cocked hat eğdi şapka içine vurmak
lum-hat lum-şapka
medicine hat ilaç şapkası