a mess

a mess teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a mess dağınıklık

a mess terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hot mess sıcak karışıklık
mess dağınıklık
mess about karıştırmak
mess around uğraşmak
mess call karışıklık çağrısı
mess gear karışıklık dişli
mess hall yemekhane
mess jacket karışıklık ceket
mess kit sefertası
mess up berbat etmek
mess with bulaşmak
mess-up karışıklık-up
make a mess ortalığı birbirine katmak
what a mess ne dağınıklık
dog mess köpek karmaşası
mess room dağınık oda
mess it up mahvetmek
such a mess böyle bir karmaşa
clean up the mess dağınıklığı temizle
it is a mess bu bir karmaşa
don't mess with me benimle uğraşma
is a mess bir karışıklık
i am a mess ben bir karmaşayım
made a mess bir karmaşa yaptı
don't mess around etrafta karışma
mess up with uğraşmak
big mess büyük karışıklık
i'm a mess ben bir karmaşayım
mess-free karışıklık içermeyen
mess things up işleri karıştırmak
it's a mess bir karmaşa
making a mess ortalığı karıştırmak
mess out mahvetmek
a bit of a mess biraz karışıklık
don't mess karışıklık etme
tangled mess karışıklık
get into a mess dağınık olmak
mess around with uğraşmak
bloody mess kanlı karışıklık
complete mess külliyen dağınıklık
it was a mess dağınıktı
mess tin karavana
was a mess berbattı
clear up the mess karışıklığı düzeltmek
little mess küçük karışıklık
mess me up beni mahvetti
create a mess karışıklık yaratmak
financial mess finansal karışıklık
right mess doğru karışıklık
this is a mess bu bir karmaşa