t features millions of artifacts including the skeleton of a

t features millions of artifacts including the skeleton of a teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t features millions of artifacts including the skeleton of a t iskeletini içeren milyonlarca eseri içerir.

t features millions of artifacts including the skeleton of a terimi için benzer kelimeler ve anlamları

millions upon millions milyonlarca milyon
millions and millions milyonlar ve milyonlar
tens of millions millions onlarca milyonlarca
including millions of children milyonlarca çocuk dahil
motion artifacts hareket eserleri
image artifacts görüntü artefaktları
ancient artifacts antik eserler
project artifacts proje eserleri
physical artifacts fiziksel eserler
religious artifacts dini eserler
archeological artifacts arkeolojik eserler
archaeological artifacts arkeolojik eserler
metal artifacts metal eserler
digital artifacts dijital eserler
historic artifacts tarihi eserler
aliasing artifacts diğer adlandırmalar
artifacts from gelen eserler
media artifacts medya eserleri
avoid artifacts eserler önlemek
free of artifacts eserler içermeyen
explosive artifacts patlayıcı eserler
fragile artifacts kırılgan eserler
interesting artifacts ilginç eserler
visible artifacts görünür eserler
visual artifacts görsel eserler
technological artifacts teknolojik eserler
design artifacts tasarım eserleri
potential artifacts potansiyel eserler
fossils and artifacts fosiller ve eserler
may cause artifacts to be displayed in the picture resimdeki eserlerin gösterilmesine neden olabilir
memorabilia and artifacts hatıra ve eserler
artifacts needed ihtiyaç duyulan eserler
decorative artifacts dekoratif eserler
pre-colombian artifacts kolomb öncesi eserler
result in artifacts sonuçlara neden olur
architecture artifacts mimari eserler
plans and artifacts planlar ve eserler
important artifacts önemli eserler
native american artifacts kızılderili eserler
raised artifacts yükseltilmiş eserler
fewer artifacts daha az eserler
various artifacts çeşitli eserler
examine artifacts eserleri incelemek
stone artifacts taş eserler
jaggy artifacts. jaggy eserler.
artifacts errors eserler hataları
phoenician artifacts fenike eserleri
common artifacts ortak eserler
indigenous artifacts yerli eserler
than artifacts eserlerden daha