e life expectancy by a further four to five

e life expectancy by a further four to five teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e life expectancy by a further four to five e dört ila beş kişi daha yaşam beklentisi

e life expectancy by a further four to five terimi için benzer kelimeler ve anlamları

life expectancy yaşam beklentisi
life expectancy at birth doğuşta beklenen yaşam süresi
average life expectancy ortalama yaşam beklentisi
healthy life expectancy sağlıklı yaşam beklentisi
increased life expectancy artan yaşam beklentisi
high life expectancy yüksek yaşam beklentisi
longer life expectancy daha uzun ömür beklentisi
long life expectancy uzun ömür beklentisi
increase life expectancy yaşam süresini arttırmak
school life expectancy okul yaşamı beklentisi
increasing life expectancy artan yaşam beklentisi
shortened life expectancy kısaltılmış yaşam beklentisi
expectancy life beklenti ömrü
remaining life expectancy kalan ömür beklentisi
normal life expectancy normal yaşam beklentisi
higher life expectancy daha yüksek yaşam beklentisi
limited life expectancy sınırlı ömür beklentisi
low life expectancy düşük ömür beklentisi
decreased life expectancy azalan yaşam beklentisi
life expectancy rate yaşam beklentisi oranı
life expectancy is increasing yaşam beklentisi artıyor
life expectancy has increased yaşam beklentisi arttı
life expectancy figures yaşam beklentisi rakamları
median life expectancy ortanca yaşam beklentisi
loss of life expectancy yaşam beklentisi kaybı
greater life expectancy daha fazla yaşam beklentisi
prolonged life expectancy uzun ömür beklentisi
lower life expectancy düşük ömür beklentisi
rising life expectancy yükselen yaşam beklentisi
shorter life expectancy kısa ömür beklentisi
your life expectancy yaşam beklentiniz
a life expectancy yaşam beklentisi
overall life expectancy genel yaşam beklentisi
shorten life expectancy yaşam süresini kısaltmak
battery life expectancy pil ömrü
life expectancy for women kadınlar için yaşam beklentisi
gains in life expectancy yaşam beklentisi kazanır
poor life expectancy kötü yaşam beklentisi
life expectancy levels yaşam beklentisi seviyeleri
increase of life expectancy yaşam beklentisi artışı
active life expectancy aktif yaşam beklentisi
highest life expectancy en yüksek yaşam beklentisi
reasonable life expectancy makul ömür beklentisi
healthy life expectancy at birth doğumda sağlıklı yaşam beklentisi
life expectancy of a product bir ürünün yaşam beklentisi
growing life expectancy artan yaşam beklentisi
health adjusted life expectancy sağlık ayarlı yaşam beklentisi
mean life expectancy ortalama yaşam beklentisi
female life expectancy at birth doğumda kadın yaşam beklentisi
life expectancy was yaşam beklentisi