a few people

a few people teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a few people bir kaç kişi