a few people

a few people teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a few people bir kaç kişi

a few people terimi için benzer kelimeler ve anlamları

government of the people, by the people, and for the people halkın hükümeti, insanlar tarafından ve insanlar için
few y a few birkaç y birkaç
few -a few birkaç
few people birkaç insan
very few people çok az insan
quite a few people epeyce insan
there are few people az insan var
so few people çok az insan
only a few people sadece birkaç kişi
there are a few people birkaç insan var
more than a few people birkaç kişiden fazla
only few people sadece birkaç kişi
too few people çok az insan
a few more people birkaç kişi daha
a few hundred people birkaç yüz insan
few people realize birkaç kişi farkına varır
relatively few people nispeten az insan
a very few people çok az insan
quite few people oldukça az insan
there were few people present çok az insan vardı
few people think birkaç kişi düşünüyor
few other people az sayıda insan
first few people ilk birkaç kişi
far too few people çok az insan
very a few people çok az insan
few selected people seçilmiş birkaç kişi
how few people kaç kişi
just a few people sadece birkaç kişi
there were few people az insan vardı
just few people sadece birkaç kişi
only few people managed sadece birkaç kişi başardı
one of the few people birkaç kişiden biri
some few people birkaç kişi
as few people as kadar az insan
a few rich people birkaç zengin insan
few english people birkaç ingilizce
for few people birkaç kişi için
few people left birkaç kişi kaldı
there are few people like him onun gibi az insan var
why so few people are neden bu kadar az insan
with more than a few people birkaç kişiden fazla olan
by few people birkaç kişi tarafından
few people i know tanıdığım az insan
i have few people çok az insanım var
there had been a few people birkaç kişi olmuştu
too few young people çok az genç
few people are unaware birkaç kişi habersiz
few people came birkaç kişi geldi
few people that birkaç insan
there are a few less people daha az insan var