n curves

n curves teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n curves n eğrileri

n curves terimi için benzer kelimeler ve anlamları

family of curves eğri ailesi
traube-hering curves iz sürgü eğrileri
curves eğrileri
curves around eğriler
survival curves hayatta kalma eğrileri
curves ahead ileri eğriler
indifference curves kayıtsızlık eğrileri
abatement curves azaltma eğrileri
frank starling curves frank starling eğrileri
level curves seviye eğrileri
fan curves fan eğrileri
soft curves yumuşak eğriler
graphic curves grafik eğrileri
flowing curves akan eğriler
real women have curves gerçek kadınların eğrileri var.
inverse time-current curves ters zaman-akım eğrileri
graceful curves zarif eğriler
female curves kadın eğrileri
credit curves kredi eğrileri
speed curves hız eğrileri
scoliosis curves skolyoz eğrileri
set of curves eğriler kümesi
enhancement curves geliştirme eğrileri
clean curves temiz eğriler
hidden curves gizli eğriler
reference growth curves referans büyüme eğrileri
market curves pazar eğrileri
curves back geri eğrileri
measured curves ölçülen eğriler
adaptive curves adaptif eğriler
love your curves kıvrımlarını seviyorum
supply and demand curves arz ve talep eğrileri
generous curves cömert eğriler
curves upward yukarı eğriler
measurement curves ölçüm eğrileri
join curves eğrilere katılmak
beautiful curves güzel eğriler
women with curves eğrileri olan kadınlar
curves steepen eğrileri dik
labor curves emek eğrileri
belt curves kemer eğrileri
drainage curves drenaj eğrileri
interest curves faiz eğrileri
cross curves çapraz eğriler
size curves boyut eğrileri
demand and supply curves talep ve arz eğrileri
tafel curves tafel eğrileri
curves from dan eğriler
fast curves hızlı eğriler
time-current characteristic curves zaman akımı karakteristik eğrileri