i accept that argument

i accept that argument teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accept that argument bu argümanı kabul ediyorum

i accept that argument terimi için benzer kelimeler ve anlamları

argument and counter argument argüman ve karşı argüman
accept the general argument genel argümanı kabul et
cannot accept the argument argümanı kabul edemiyorum
not accept the argument that argümanı kabul etme
i refuse to accept the argument tartışmayı kabul etmeyi reddediyorum
accept an argument tartışmayı kabul et
argument tartışma
argument from design tasarımdan argüman
cosmological argument kozmolojik argüman
first-cause argument birinci sebep argümanı
ontological argument ontolojik tartışma
principal argument ana argüman
third man argument üçüncü adam argümanı
transcendental argument aşkın argüman
counter argument karşı argüman
closing argument kapanış argümanı
for the sake of argument tartışma uğruna
have an argument tartışmak
oral argument sözlü tartışma
heated argument hararetli tartışma
make an argument tartışmak
strong argument güçlü argüman
compelling argument çekişmeli argüman
line of argument tartışma satırı
legal argument yasal argüman
the argument goes argüman gider
an argument tartışma
win an argument tartışma kazan
sound argument ses argümanı
argument for tartışması
both sides of the argument tartışmanın her iki tarafı
powerful argument güçlü argüman
settle an argument tartışmak
sales argument satış argümanı
get into an argument tartışmaya girmek
the argument that argüman ki
valid argument geçerli argüman
raise an argument tartışmak
circular argument döngüsel argüman
main argument ana argüman
support the argument argümanı destekle
so the argument goes yani argüman gider
support an argument tartışmayı desteklemek
core argument temel argüman
build an argument argüman oluşturmak
argument of counsel avukat argümanı
invalid argument geçersiz argüman
argument about hakkında tartışma
my argument benim tartışmam
win the argument tartışmayı kazan