x-containing product

x-containing product teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-containing product x içeren ürün

x-containing product terimi için benzer kelimeler ve anlamları

containing product ürün içeren
a sugar containing product bir şeker içeren ürün
product by product basis ürün bazında ürün
on a product-by-product basis ürün bazında
from product to product üründen ürüne
product-to-product regenerator üründen ürün yenileyici
product withdrawal and product recall ürün çekme ve ürün geri çağırma
packard for this product or product family. bu ürün veya ürün ailesi için packard.
containing ihtiva eden
containing costs masraf içeren
as containing içerdiği gibi
asbestos containing material asbest içerikli malzeme
pressure containing basınç içeren
document containing içeren belge
sulfur-containing kükürt içeren
each containing her biri
nitrogen-containing azot içeren
oxygen-containing oksijen içeren
media containing medya içeren
iron-containing demir içeren
not containing içermeyen
material containing malzeme içeren
containing lead kurşun içeren
copper-containing bakır içerikli
sulphur-containing kükürt içeren
for containing içeren için
oxygen-containing blood oksijen içeren kan
ground all equipment containing material materyal içeren tüm ekipmanı yere koy
wood containing paper ahşap içeren kağıt
medium containing orta içeren
containing regimen içeren rejim
platinum-containing chemotherapy regimens platin içeren kemoterapi rejimleri
pressure-containing parts basınç içeren parçalar
while containing içerirken
containing water su içeren
is containing içeriyor
water containing su içeren
air-containing hava içeren
letters containing içeren harfler
containing information bilgi içeren
documents containing içeren belgeler
rna-containing rna içeren
carbonate-containing karbonat içeren
self containing kendi kendine içeren
solution containing çözeltiyi içeren
platinum-containing chemotherapy platin içeren kemoterapi
iodine-containing iyot içeren
consisting of or containing içeren veya içeren
containing data veri içeren
drug-containing ilaç içeren