c of goodwill

c of goodwill teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c of goodwill iyi niyet c

c of goodwill terimi için benzer kelimeler ve anlamları

goodwill iyi niyet
loss of goodwill şerefiye kaybı
goodwill impairment şerefiye değer düşüklüğü
business goodwill iyi niyet
goodwill ambassador iyi niyet elçisi
impairment of goodwill şerefiye değer düşüklüğü
goodwill gesture iyi niyet jesti
negative goodwill olumsuz iyi niyet
depletion of goodwill iyi niyet tükenmesi
customer goodwill müşteri iyi niyet
goodwill amortisation şerefiye itfa payları
build goodwill şerefiye kurmak
gesture of goodwill iyi niyet jesti
goodwill payment şerefiye ödeme
goodwill amortization şerefiye itfa payları
goodwill assets şerefiye varlıkları
lost goodwill iyi niyet kaybı
as a gesture of goodwill iyi niyet göstergesi olarak
goodwill impairment charge şerefiye değer düşüklüğü bedeli
goodwill of the company şirketin şerefiyesi
goodwill and intangible assets şerefiye ve maddi olmayan duran varlıklar
create goodwill iyi niyet yarat
goodwill and other intangible assets şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklar
purchased goodwill satın alınan şerefiye
amortization of goodwill şerefiyenin itfa edilmesi
goodwill accounting şerefiye muhasebesi
goodwill associated şerefiye ile ilgili
goodwill value şerefiye değeri
goodwill on acquisition şerefiye şerefiye
goodwill arising şerefiye
building goodwill şerefiye kurmak
any goodwill herhangi bir iyi niyet
goodwill and know-how iyi niyet ve know-how
goodwill associated therewith şerefiye bununla ilişkilendirilir
goodwill reserve şerefiye rezervi
compensation for goodwill şerefiye tazminatı
company's goodwill şirket iyi niyet
goodwill loss şerefiye kaybı
goodwill attaching iyi niyet eki
goodwill industries iyi niyet endüstrisi
substantial goodwill önemli şerefiye
valuable goodwill değerli şerefiye
corporate goodwill kurumsal şerefiye
goodwill impairment tests şerefiye değer düşüklüğü testleri
promote goodwill şerefiye teşvik etmek
generate goodwill iyi niyet oluşturmak
on goodwill iyi niyetle
business or goodwill iş veya iyi niyet
other than goodwill iyi niyet dışında
consumer goodwill tüketici iyi niyet