r political interferences.

r political interferences. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r political interferences. r siyasi müdahaleler.

r political interferences. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

avoiding interferences girişimlerden kaçınmak
chemical interferences kimyasal etkileşimler
board of patent appeals and interferences patent temyiz ve müdahale kurulu
removal of interferences girişimlerin kaldırılması
susceptibility to electromagnetic interferences elektromanyetik parazitlere duyarlılık
technical interferences teknik müdahaleler
specificity interferences özgüllük girişimleri
minimizing interferences girişimleri en aza indirgemek
board of patent appeal and interferences patent temyiz kurulu ve müdahaleler
interferences among aralarındaki etkileşimler
strong source of interferences güçlü parazit kaynağı
harmful interferences in a residential installation. konut kurulumlarında zararlı girişimler.
due to interferences parazit nedeniyle
political issues, political parties and representatives. siyasal konular, siyasi partiler ve temsilciler.
machine, political makine, politik
non political politik olmayan
non-political siyasi olmayan
political siyasi
political action committees siyasi eylem komiteleri
political asylum politik akıl hastanesi
political economy politik ekonomi
political liberty siyasal özgürlük
political prisoner siyasi mahkum
political question politik soru
political refugee siyasi mülteci
political science politika bilimi
political system politik sistem
political-scientist siyaset-bilimci
pre-political önceden siyasi
pseudo-political sözde siyasi
sub-political alt siyasi
political will siyasi irade
political unrest siyasi huzursuzluk
political agenda siyasi gündem
political office siyaset ofisi
political party siyasi parti
political scientist siyaset bilimcisi
political correctness politik doğruluk
political turmoil siyasi kargaşa
international covenant on civil and political rights medeni haklar ve siyasi haklar uluslararası sözleşmesi
political parties siyasi partiler
political arena siyasi arena
political advocacy politik savunma
political clout siyasal pelerin
political spectrum politik spektrum
political issues politik meseleler
political contributions politik katkılar
political settlement siyasi çözüm
political landscape politik görünüm
political upheaval politik karışıklık