r policy statements

r policy statements teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r policy statements r politika bildirimleri

r policy statements terimi için benzer kelimeler ve anlamları

all statements, other than statements of historical fact, tarihsel gerçeğin ifadeleri dışındaki tüm ifadeler,
cash flow statements and notes to the financial statements nakit akış tabloları ve finansal tablolara dipnotlar
statements of policy politika beyanları
public policy statements kamu politikası beyanları
clear policy statements politika bildirimlerini temizle
policy statements for için politika bildirimleri
high level policy statements üst düzey politika bildirimleri
policy statements guidelines politika bildirimleri yönergeleri
general statements of policy genel politika beyanları
statements of investment policy; yatırım politikası beyanları;
supporting policy statements destekleyici politika beyanları
policy making and policy coherence politika oluşturma ve politika tutarlılığı
statements of case dava açıklamaları
financial statements finansal tablolar
forward-looking statements ileriye dönük ifadeler
consolidated financial statements konsolide finansal tablolar
precautionary statements önlem açıklamaları
audited financial statements denetlenmiş finansal tablolar
hazard statements tehlike bildirimleri
statements of fact gerçeğin ifadeleri
statements of work iş beyanları
make statements açıklamalar yapmak
annual financial statements yıllık mali tablolar
notes to the financial statements finansal tablolara notlar
interim financial statements ara dönem finansal tablolar
statements of income gelir tablosu
statutory financial statements yasal mali tablolar
following statements devamındaki ifadeler
consolidated statements of income konsolide gelir tablosu
statements of account hesap beyanları
statements made yapılan açıklamalar
negative statements olumsuz ifadeler
statements of cash flows nakit akış tabloları
consolidated statements of comprehensive income konsolide kapsamlı gelir tablosu
accompanying financial statements ilişikteki finansal tablolar
consolidated statements of cash flows konsolide nakit akış tabloları
separate financial statements ayrı finansal tablolar
statements of operations operasyon bildirimleri
periodic statements periyodik ifadeler
paperless statements kağıtsız ifadeler
equivalence statements denklik ifadeleri
defamatory statements hakaret edici ifadeler
reported statements bildirilen ifadeler
key statements anahtar ifadeler
statements of financial position finansal durum tabloları
qualifying statements özellikli ifadeler
consolidated statements of operations konsolide faaliyet tabloları
unaudited financial statements denetlenmemiş finansal tablolar
regulatory statements düzenleyici beyanlar
i statements ben ifadeleri