a choice of

a choice of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a choice of bir seçim

a choice of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

anti-choice anti-seçim
axiom of choice seçim aksiyomu
by choice seçimle
choice seçim
dealer's choice satıcının seçimi
fielder's choice alan seçimi
hobson's choice hobson'ın seçimi
multiple-choice çoktan seçmeli
object choice nesne seçimi
of choice seçim
pay your money and take your choice paranı öde ve seçimini yap
pro-choice ön seçim
sailor's-choice denizci & # x27; ın seçmeli
school choice okul seçimi
multiple choice çoktan seçmeli
choice of law adaletin seçimi
make a choice bir seçim yapmak
of your choice senin seçimin
employer of choice tercih edilen işveren
first choice ilk seçenek
partner of choice seçim ortağı
your choice senin seçimin
spoilt for choice seçim için şımarık
informed choice bilinçli seçim
free choice serbest seçim
multiple choice questions çoktan seçmeli sorular
make your choice seçimini yap
good choice iyi seçim
freedom of choice seçme özgürlüğü
word choice kelime seçimi
consumer choice tüketici tercihi
wide choice geniş seçim
smart choice akıllı seçim
have a choice bir seçenek var
treatment of choice seçim tedavisi
of their choice kendi seçtikleri
weapon of choice seçim silahı
top choice en iyi seçim
choice of law rules hukuk kuralları seçimi
it's your choice bu senin seçimin
right choice doğru seçim
the choice is yours seçim senin
multiple choice test çoktan seçmeli test
personal choice kişisel seçim
obvious choice bariz seçim
make the right choice doğru seçimi yap
great choice mükemmel seçim
no choice seçenek yok
editor's choice editörün seçimi
drug of choice seçme ilaç