u main distribution frame

u main distribution frame teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u main distribution frame u ana dağıtım çerçevesi

u main distribution frame terimi için benzer kelimeler ve anlamları

main distribution frame ana dağıtım çerçevesi
3.2.3 main distribution frame 3.2.3 ana dağıtım çerçevesi
frame by frame kare kare
on a frame-by-frame basis çerçeve bazında
frame-by-frame basis kare kare temel
distribution frame dağıtım çerçevesi
optical distribution frame optik dağıtım çerçevesi
frame distribution çerçeve dağılımı
main frame members ana çerçeve üyeleri
main frame assembly ana çerçeve montajı
main base frame ana taban çerçevesi
main distribution board ana dağıtım panosu
main distribution ana dağıtım
main distribution panel ana dağıtım paneli
main power distribution ana güç dağılımı
main power distribution board ana güç dağıtım panosu
main distribution channels ana dağıtım kanalları
main switchboards, distribution boards ana panolar, dağıtım panoları
main dans la main ana dans la ana
travailler main dans la main travailler ana dans la ana
a-frame bir kare
astronomical frame of reference astronomik referans çerçevesi
balkan frame balkan çerçeve
balloon frame balon çerçeve
bobbin and fly frame bobin ve sinek çerçevesi
box frame kutu çerçeve
braced frame hazır çerçeve
bradford frame bradford çerçeve
cant frame çerçeve
climbing frame tırmanma çerçevesi
cold frame soğuk çerçeve
digital frame dijital çerçeve
drawing frame çizim çerçevesi
foster frame koruyucu çerçeve
frame çerçeve
frame aerial çerçeve anten
frame house çerçeve evi
frame line çerçeve çizgisi
frame of mind düşünce yapısı
frame of reference referans çerçevesi
frame saw çerçeve testere
frame story çerçeve öyküsü
frame up çerçevelemek
frame-up dolap
freeze frame çerçeveyi dondur
freeze-frame dondurularak kare
half frame yarım çerçeve
harvard frame harvard çerçevesi
hopper frame hazne çerçevesi
inertial frame atalet çerçevesi