c# assembly

c# assembly teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c# assembly c # derleme

c# assembly terimi için benzer kelimeler ve anlamları

assembly montaj
assembly district meclis bölgesi
assembly language derleme dili
assembly line montaj hattı
assembly of first nations ilk ulusların toplanması
assembly of the notables soyluların toplanması
assembly plant montaj fabrikası
assembly routine montaj rutini
assembly time montaj zamanı
assembly-of-the-notables montaj-of-the-ileri gelenleri
basic assembly language temel derleme dili
constituent assembly kurucu meclis
freedom of assembly toplanma özgürlüğü
house of assembly meclis binası
legislative assembly yasama meclisi
national assembly ulusal meclis
pre-assembly ön montaj
unlawful assembly kanunsuz meclis
westminster assembly westminster meclisi
general assembly genel kurul
assembly drawing montaj çizimi
assembly hall toplantı salonu
cable assembly kablo montajı
drive assembly tahrik düzeneği
hose assembly hortum takımı
assembly point montaj noktası
assembly instructions montaj talimatları
valve assembly vana takımı
world health assembly dünya sağlık meclisi
head assembly baş montajı
bearing assembly yatak takımı
assembly bill meclis faturası
self-assembly kendinden montaj
final assembly son montaj
filter assembly filtre takımı
school assembly okul kurulu
seal assembly conta takımı
assembly area birleştirme alanı
frame assembly çerçeve montajı
pump assembly pompa takımı
united nations general assembly birleşmiş milletler genel kurulu
assembly process montaj süreci
blade assembly bıçak düzeneği
shaft assembly mil düzeneği
motor assembly motor takımı
wheel assembly tekerlek takımı
hub assembly göbek montajı
housing assembly konut montajı
rotor assembly rotor montajı
roller assembly silindir düzeneği