o legal department

o legal department teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o legal department o hukuk departmanı

o legal department terimi için benzer kelimeler ve anlamları

on a department-by-department basis bölüm bazında
legal department hukuk departmanı
corporate legal department kurumsal hukuk departmanı
legal and compliance department yasal ve uyum departmanı
legal affairs department yasal işler bölümü
head of legal department hukuk departmanı başkanı
legal and tax department hukuk ve vergi dairesi
department of legal affairs hukuki işler bölümü
in-house legal department şirket içi hukuk departmanı
legal services department yasal hizmetler departmanı
department legal yasal departman
legal and corporate department yasal ve kurumsal departman
group legal department grup hukuk departmanı
legal department manager hukuk departmanı müdürü
legal department director hukuk departmanı müdürü
agency legal department acenta hukuk departmanı
approved by the legal department hukuk departmanı tarafından onaylandı
legal compliance department yasal uygunluk departmanı
our legal department hukuk departmanımız
legal advisory department hukuk danışma departmanı
department of treaties and legal affairs antlaşmalar ve hukuk işleri bölümü
chief legal department baş hukuk departmanı
group s legal department grup s hukuk departmanı
human resources or legal department. insan kaynakları veya hukuk departmanı.
legal department of the foreign office dış ofis hukuk dairesi
international legal assistance department uluslararası adli yardım departmanı
attorney legal department avukat hukuk departmanı
within the legal department hukuk departmanı dahilinde
chief of legal department hukuk departmanı şefi
independent legal department bağımsız hukuk departmanı
department of legal studies yasal çalışmalar bölümü
managing the legal department hukuk departmanını yönetmek
member of the legal department hukuk departmanı üyesi
consult with legal department hukuk departmanına danışın
state department legal advisor dışişleri bakanlığı hukuk danışmanı
general counsel, legal department, genel müşavir, hukuk departmanı,
consult the legal department hukuk bölümüne danışın
legal department of the subsidiary bağlı ortaklığın hukuk departmanı
local legal department yerel hukuk departmanı
10% head of legal department % 10 hukuk departmanı başkanı
legal studies department yasal çalışmalar bölümü
department of legislation and legal affairs mevzuat ve yasal işler bölümü
central legal department merkezi hukuk departmanı
in charge of the legal department hukuk bölümünden sorumlu
legal adviser of the department of state eyalet bakanlığı hukuk danışmanı
legal department representative hukuk departmanı temsilcisi
your local legal department yerel hukuk departmanınız
intern at the legal department hukuk departmanında stajyer
department of legal assistance adli yardım bölümü
conform to legal requirements or comply with legal process yasal gerekliliklere uymak veya yasal sürece uymak