a grant

a grant teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a grant bir bağış

a grant terimi için benzer kelimeler ve anlamları

grant or purport to grant vermek veya vermek
action grant aksiyon hibe
block grant blok hibe
death grant ölüm yardımı
direct-grant school doğrudan hibe okulu
land grant arazi yardımı
land-grant college toprak bağış kolej
sea grant college deniz hibe koleji
ulysses s grant ulysses hibesi
grant hibe
grant of probate vekaletname
grant's gazelle ceylanını bağışla
grant, ulysses s. hibe, ulysses s.
grant-in-aid devlet yardımı
grant-maintained -vermek muhafaza
grant agreement hibe sözleşmesi
grant access erişim ver
research grant araştırma hibesi
grant funding hibe fonları
grant of license lisans verilmesi
grant of rights haklar verilmesi
grant writing yazı vermek
license grant lisans verilmesi
grant application başvuru başvurusu
grant permission izin vermek
grant date tarih vermek
grant proposal teklif vermek
grant funds fon vermek
grant holder hibe sahibi
grant options seçenek verme
grant money para vermek
grant relief yardım vermek
grant program hibe programı
cash grant nakit tahsis
grant award hibe ödülü
grant support destek vermek
operating grant işletme yardımı
grant number hibe numarası
matching grant eşleşen bağış
grant deed senet vermek
travel grant seyahat yardımı
grant a loan kredi vermek
grant writer yazar vermek
educational grant eğitim hibesi
federal grant federal yardım
grant me bana bağışla
grant a license lisans vermek
education grant eğitim yardımı
pell grant tahsis etmek
grant rights hak vermek