r over school leaving age?

r over school leaving age? teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r over school leaving age? okul bitirme yaşı bitti mi?

r over school leaving age? terimi için benzer kelimeler ve anlamları

over school leaving age okuldan ayrılma yaşı
school leaving age okuldan ayrılma yaşı
under school-leaving age okuldan ayrılma yaşı altında
compulsory school-leaving age zorunlu okuldan ayrılma yaşı
statutory school leaving age yasal okulu bırakma yaşı
over over over and over again tekrar tekrar tekrar tekrar
leaving age ayrılma yaşı
minimum leaving age asgari ayrılma yaşı
early school leaving okuldan erken ayrılma
school leaving certificate mezuniyet belgesi
leaving school okuldan çıkmak
school-leaving okul bitirme
secondary school leaving certificate ortaokul çıkış sertifikası
school leaving qualifications okuldan ayrılma nitelikleri
school leaving examination okul bitirme sınavı
after leaving school okuldan ayrıldıktan sonra
school leaving exam okul bitirme sınavı
since leaving school okuldan ayrıldığından beri
on leaving school okulu terk ederken
school leaving certification okuldan ayrılma sertifikası
secondary school leaving ortaokuldan ayrılma
lower secondary school leaving certificate ortaokul bitirme sertifikası
basic school leaving qualification temel okul bitirme yeterliliği
leaving school certificates okul sertifikaları bırakmak
secondary school leaving diploma ortaokul bitirme diploması
secondary school leaving examination ortaokul bitirme sınavı
school leaving diploma okul bitirme diploması
before leaving the school okulu terk etmeden önce
primary school leaving certificate ilkokul bitirme sertifikası
leaving the classroom or school grounds without permission o sınıf veya okul alanını izinsiz bırakmak, o
when leaving school okuldan ayrılırken
a school leaving okul bırakarak
after leaving school, young okulu bıraktıktan sonra genç
to combat early school leaving okuldan ayrılma ile mücadele etmek
children leaving school okuldan ayrılan çocuklar
official school leaving resmi okuldan ayrılma
leaving school or university okuldan veya üniversiteden ayrılmak
first school leaving certificate ilk okuldan ayrılma sertifikası
reducing early school leaving okuldan ayrılmayı azaltmak
of leaving school okuldan ayrılma
tackling early school leaving okuldan ayrılma erken mücadele
from age to age yaşından yaşa
age to age yaş yaş
age upon age yaşa göre yaş
from age 4 to age 18 4 yaşından 18 yaşına kadar
leaving over bırakarak
school age okul yaşı
school-age children okul çağındaki çocuklar
primary school age ilkokul yaşı
compulsory school age zorunlu okul yaşı