r medical coverage

r medical coverage teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r medical coverage r tıbbi teminat

r medical coverage terimi için benzer kelimeler ve anlamları

medical coverage sağlık sigortası
medical insurance coverage sağlık sigortası kapsamı
major medical coverage ana tıbbi teminat
medical payment coverage tıbbi ödeme kapsamı
medical and prescription drug coverage tıbbi ve reçeteli ilaç kapsamı
full medical coverage tam tıbbi teminat
medical payments coverage tıbbi ödemelerin kapsamı
medical coverage is provided tıbbi teminat sağlanır
guest medical coverage misafir sağlık sigortası
primary medical coverage birincil tıbbi teminat
medical expense coverage tıbbi harcama kapsamı
worldwide medical coverage dünya çapında tıbbi teminat
standard medical coverage standart tıbbi teminat
medical and social coverage tıbbi ve sosyal teminat
hmo medical coverage hmo sağlık sigortası
enroll in medical coverage tıbbi yardımda bulunmak
medical and drug coverage tıbbi ve ilaç teminatı
medical and non-medical personnel tıbbi ve tıbbi olmayan personel
medical medical experts tıbbi tıp uzmanları
medical and non medical staff sağlık ve sağlık personeli
medical residency -medical -citizenship -legal tıbbi ikamet -medikal-vatandaşlık-yasal
we may release medical information to a coroner or medical tıbbi bilgileri bir sağlık görevlisine veya sağlık görevlisine serbest bırakabiliriz
medical examination should include medical history, vital tıbbi muayene, tıbbi geçmişi içermelidir, hayati
coverage kapsama
extended coverage genişletilmiş kapsama
first-dollar coverage birinci dolar teminat
insurance coverage sigorta kapsamı
media coverage medya kapsamı
press coverage basında
comprehensive coverage kapsamlı kapsama
news coverage haber programı
health coverage sağlık kapsamı
coverage gap kapsama alanı
liability coverage sorumluluk kapsamı
full coverage tam kapsamlı
health insurance coverage sağlık sigortası kapsamı
coverage ratio karşılama oranı
debt service coverage ratio borçlanma karşılama oranı
market coverage pazar kapsamı
health care coverage sağlık sigortası
collision coverage çarpışma kapsamı
creditable coverage güvenilir kapsama alanı
liquidity coverage ratio likidite karşılama oranı
warranty coverage garanti kapsamı
interest coverage faiz kapsamı
evidence of coverage kapsama kanıtı
interest coverage ratio faiz oranı oranı
universal health coverage evrensel sağlık sigortası
coverage area kapsama alanı
network coverage şebeke kapsama alanı