under certain circumstances

under certain circumstances teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
under certain circumstances belirli şartlar altında

under certain circumstances terimi için benzer kelimeler ve anlamları

under certain limited circumstances belirli sınırlı koşullar altında
except under certain circumstances belirli durumlar hariç
we may deny your request under certain circumstances isteğinizi belirli koşullar altında reddedebiliriz
under certain limited circumstances when belirli sınırlı koşullar altında
about the victim of a crime under certain circumstances belirli koşullar altında bir suçun kurbanı hakkında
in certain circumstances belirli durumlarda
certain circumstances belirli şartlar
certain limited circumstances belirli sınırlı durumlar
in certain limited circumstances belirli sınırlı durumlarda
due to certain circumstances belirli koşullar nedeniyle
in certain special circumstances belirli özel durumlarda
depending on certain circumstances belirli şartlara bağlı olarak
except in certain limited circumstances belirli sınırlı durumlar dışında
basis in certain circumstances belirli durumlarda temel
act in certain circumstances belirli durumlarda hareket etmek
in certain circumstances set out belli durumlarda
and even, in certain circumstances, ve hatta, belirli durumlarda,
this means that, in certain circumstances, bu, belirli durumlarda,
on certain circumstances belirli durumlarda
certain special circumstances belirli özel durumlar
in certain restricted circumstances belirli kısıtlı durumlarda
to inspect and copy in certain very limited circumstances belirli çok sınırlı durumlarda denetlemek ve kopyalamak
under any circumstances herhangi bir koşul altında
under the circumstances koşullar altında
under no circumstances hiçbir koşulda
under these circumstances bu şartlar altında
under all circumstances her koşulda
under normal circumstances normal şartlar altında
under most circumstances çoğu durumda
under such circumstances bu şartlar altında
under what circumstances hangi koşullar altında
under the following circumstances aşağıdaki şartlar altında
under no circumstances should hiçbir koşulda
under limited circumstances sınırlı koşullar altında
under no circumstances shall hiçbir koşulda
under those circumstances bu şartlar altında
under no circumstances will hiçbir koşulda
circumstances under which hangi şartlar altında
under special circumstances özel şartlar altında
under different circumstances farklı koşullar altında
under the right circumstances doğru şartlar altında
under no circumstances whatsoever hiçbir koşul altında
under specific circumstances belirli şartlar altında
under appropriate circumstances uygun şartlar altında
under no circumstances may hiçbir koşulda
under exceptional circumstances istisnai koşullar altında
under some circumstances bazı şartlar altında
under similar circumstances benzer şartlar altında
can under no circumstances hiçbir koşulda olamaz
under any other circumstances başka şartlar altında