i a sick tired of

i a sick tired of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i a sick tired of bıktım bıktım

i a sick tired of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sick and tired hasta ve yorgun
i am sick and tired hastayım ve yorgunum
i'm sick and tired hastayım ve yoruldum
to be sick and tired hasta ve yorgun olmak
we are sick and tired hasta ve yorgunuz
get sick and tired hasta ve yorgun ol
sick, tired hasta yorgun
tired of been sick hasta olmaktan yoruldum
are you sick and tired hasta ve yorgun musun
the people are sick and tired insanlar hasta ve yorgun
the people is sick and tired insanlar hasta ve yorgun
i am getting sick and tired hasta ve yorgun oluyorum
sick and tired with hasta ve yorgun
feel sick and tired hasta ve yorgun hissetmek
feeling sick or being sick hasta hissetmek veya hasta olmak
if you're sick i'm sick eğer hastaysan ben de hastayım
dead tired ölü yorgun
dog-tired bitkin
tired yorgun
tired out yorgun
give me your tired, your poor bana yorgun, zavallı
tired of bıkmış
i'm so tired çok yorgunum
so tired çok yorgun
get tired yorulmak
i am tired yoruldum
i'm tired yoruldum
i'm very tired çok yorgunum
too tired çok yorgun
very tired çok yorgun
grow tired yorulmak
dog tired köpek yorgun
i was tired yorulmuştum
i feel tired yorgun hissediyorum
i am very tired çok yorgunum
i am so tired çok yorgunum
tired eyes yorgun gözler
to be tired yorgun olmak
tired from den dolayı yorgun
more tired daha yorgun
feeling tired yorgun hissetmek
you look tired yorgun görünüyorsun
i'm not tired yorulmadım
she is tired o yorgun
become tired yorulmak
little tired biraz yorgun
got tired yoruldum
quite tired oldukça yorgun
i feel so tired çok yorgun hissediyorum
i get tired yoruldum