a bit more

a bit more teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a bit more biraz daha

a bit more terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bit by bit azar azar
bit a bit biraz
32-bit or 64-bit windows 7 professional 32 bit veya 64 bit pencereler 7 profesyonel
but bit by bit ama azar azar
bit for bit copy bit kopyası için bit
bit by bit learning yavaş yavaş öğrenme
is getting smarter bit by bit. giderek daha zeki oluyor.
a little bit more more information biraz daha fazla bilgi
a little bit more biraz daha
bit more biraz daha
little bit more biraz daha
bit off more than you can chew çiğneyebildiğinden daha fazla
a bit more time biraz daha zaman
more than a bit biraz fazla
just a little bit more sadece biraz daha
quite a bit more biraz daha
in a bit more detail biraz daha detaylı
bit off more than biraz daha kapalı
a bit more money biraz daha fazla para
a bit more information biraz daha fazla bilgi
bit more time biraz daha zaman
plus a bit more artı biraz daha
a bit more expensive biraz daha pahalı
i bit off more than i could chew çiğneyebileceğimden daha fazla ısırdım
just a bit more birazcık daha
a bit more than biraz daha
a bit more depth biraz daha derinlik
a little bit more about hakkında biraz daha
bit more than you can chew çiğneyebileceğinden biraz daha fazla
explain a bit more biraz daha açıkla
a little bit more than biraz daha fazla
elaborate a bit more biraz daha detaylandır
a bit more about hakkında biraz daha
bit off more biraz daha kapalı
bit more expensive biraz daha pahalı
a little bit more information biraz daha fazla bilgi
know a bit more biraz daha fazla tanı
just that little bit more sadece birazcık daha
bit more than biraz daha
a little bit more complicated biraz daha karmaşık
wait a bit more biraz daha bekle
a bit more detail biraz daha detay
a bit more deeply biraz daha derinden
was a bit more biraz daha
a bit more effort biraz daha fazla çaba
a good bit more biraz daha
and a bit more ve biraz daha
a more bit biraz daha
bit off more than i could chew çiğneyebileceğimden daha fazla
just a bit more than four sadece dörtten biraz fazla