d units

d units teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d units d birimleri

d units terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cgs units cgs birimleri
fps units fps birimleri
international system of units uluslararası birim sistemi
mks units mks birimleri
si units si birimleri
units birimler
restricted stock units kısıtlı stok birimleri
colony forming units koloni oluşturan birimler
imperial units emperyal birimler
engineering units mühendislik birimleri
units of measurement ölçü birimleri
units of measure ölçü birimleri
customary units geleneksel birimler
metric units metrik birimler
spending units harcama birimleri
english units ingilizce birimler
field units saha birimleri
standard units standart birimler
equity units özkaynak birimleri
fund units fon birimleri
performance share units performans payı birimleri
restricted share units sınırlı hisse birimleri
number of units birim sayısı
discrete units ayrık birimler
assigned amount units atanmış miktar birimleri
mobile offshore drilling units mobil deniz sondaj birimleri
offshore units açık deniz birimleri
alcohol units alkol birimleri
individual units bireysel birimler
arbitrary units gönüllü birlikler
twenty-foot equivalent units yirmi ayak eşdeğeri birim
us units bize birimleri
accommodation units konaklama birimleri
local government units yerel yönetim birimleri
units held tutulan birimler
masonry units duvar üniteleri
continuing education units sürekli eğitim birimleri
units sold satılan birimler
partnership units ortaklık birimleri
total units tüm birimler
small immediate packaging units küçük acil paketleme üniteleri
downstream units aşağı akış birimleri
multiple units çoklu birim
formed police units kurulan polis birimleri
membership units üyelik birimleri
relative light units göreceli ışık birimleri
quarter units çeyrek birimleri
government units devlet birimleri
common units ortak birimler
thermal units termal birimler