i accept it done

i accept it done teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accept it done bitti kabul ediyorum

i accept it done terimi için benzer kelimeler ve anlamları

what's done is done ne yapıldı?
what's done is done ne yapıldı
lawfully done or caused to be done kanunen yapıldı veya yapılmasına sebep oldu
you done done me sen beni yaptın
done done bitti bitti
accept kabul etmek
please accept my apologies lütfen özrümü kabul et
please accept our apologies lütfen özrümüzü kabul edin
agree to accept kabul etmeyi kabul et
accept my apologies özürlerimi kabul et
i accept kabul ediyorum
accept responsibility sorumluluğu kabul etmek
please accept lütfen kabul et
refuse to accept kabul etmeyi reddetmek
accept and agree kabul et ve kabul et
accept service of process işlem hizmetini kabul et
accept liability sorumluluk kabul et
we accept kabul ediyoruz
willing to accept kabul etmeye istekli
agrees to accept kabul etmeyi kabul eder
accept a challenge meydan okumayı kabul et
acknowledge and accept onayla ve kabul et
please accept our apologies for lütfen özrümüzü kabul edin
accept our apologies özürlerimizi kabul et
gratefully accept minnetle kabul et
would accept kabul edilebilir
i accept the agreement anlaşmayı kabul ediyorum
willingness to accept kabul etme isteği
this device must accept any interference received, including bu cihazın,
i hereby accept kabul ediyorum
accept service hizmeti kabul et
come to accept kabul etmeye gel
accept the challenge meydan okumayı kabul et
accept the offer teklifi kabul et
please accept this letter lütfen bu mektubu kabul et
i accept the terms and conditions ben şartları ve koşulları kabul ediyorum
do not accept kabul etme
decline to accept kabul etmeyi reddet
failure to accept kabul etmeme
refusal to accept kabul etmeyi reddetme
accept no liability sorumluluk kabul etmemek
refused to accept kabul etmeyi reddetti
gladly accept memnuniyetle kabul et
accept the terms şartları kabul et
accept delivery teslimatı kabul et
will accept kabul edecek
may accept kabul edebilir
accept full responsibility tam sorumluluk al
accept invitation daveti kabul etmek
please accept the assurances of my highest consideration lütfen en yüksek değer verdiğim güvenceleri kabul edin