d rotating machine parts

d rotating machine parts teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d rotating machine parts d dönen makine parçaları

d rotating machine parts terimi için benzer kelimeler ve anlamları

rotating machine parts dönen makine parçaları
rotating parts dönen parçalar
from rotating parts dönen parçalardan
reciprocating, rotating or moving parts pistonlu, dönen veya hareketli parçalar
any rotating parts dönen parçalar
rotating mechanical parts dönen mekanik parçalar
contact with rotating parts dönen parçalarla temas
by rotating parts parçaları döndürerek
rotating machine components dönen makine parçaları
the machine is rotating makine dönüyor
machine parts makine parçaları
machine spare parts makine yedek parçaları
moving machine parts hareketli makine parçaları
machine tool parts makine aleti parçaları
large machine parts, büyük makine parçaları
parts of a machine makinenin parçaları
movable machine parts hareketli makine parçaları
drawn in by moving machine parts makine parçalarını hareket ettirerek içine çizilmiş
machine to machine makineden makineye
machine-to-machine communications makineden makineye iletişim
machine to machine market makine pazarından makineye
machine-to-machine (m2m) makineden makineye (m2m)
machine-to-machine (m2m) communications makineden makineye (m2m) haberleşme
machine-to-machine (m2m) modules makineden makineye (m2m) modüller
machine-to-machine solutions makineden makineye çözümler
machine to machine device makineden makineye cihaz
machine-to-machine interaction makineden makineye etkileşim
rotating dönen
rotating equipment döner ekipman
rotating shaft dönen şaft
rotating machinery dönen makineler
counter-rotating ters-dönen
rotating beacon dönen fener
rotating drum dönen tambur
on a rotating basis dönen olarak
rotating presidency döner başkanlık
rotating speed dönme hızı
rotating basis döner taban
rotating blade dönen bıçak
rotating wheel dönen tekerlek
rotating assembly döner montaj
rotating field dönen alan
rotating banner dönen başlık
rotating joint dönen mafsal
rotating seal dönen conta
by rotating döndürerek
rotating head döner kafa
rotating impeller dönen çark
rotating mass dönen kütle
rotating spindle dönen iş mili