a 10-year longitudinal study

a 10-year longitudinal study teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 10-year longitudinal study 10 yıllık bir boylamsal çalışma

a 10-year longitudinal study terimi için benzer kelimeler ve anlamları

longitudinal study boyuna çalışma
prospective longitudinal study prospektif uzunlamasına çalışma
baltimore longitudinal study of aging baltimore yaşlanma uzunlamasına çalışması
a longitudinal study uzunlamasına bir çalışma
longitudinal cohort study boyuna kohort çalışması
national longitudinal study ulusal boyuna çalışma
ongoing longitudinal study devam eden uzunlamasına çalışma
australian longitudinal study avustralya uzunlamasına çalışma
longitudinal case study boyuna vaka çalışması
a large longitudinal study geniş bir uzunlamasına çalışma
longitudinal study of ageing yaşlanma uzunlamasına çalışma
longitudinal observational study boyuna gözlem çalışması
avon longitudinal study of parents and children ebeveynlerin ve çocukların avon boyuna çalışması
a 30-year longitudinal research 30 yıllık bir boylamsal araştırma
inferior longitudinal fasciculus alt boyuna fasciculus
lateral longitudinal stria lateral boyuna stria
longitudinal uzunlamasına
longitudinal aberration boyuna sapmalar
longitudinal coefficient boyuna katsayısı
longitudinal dune boyuna dune
longitudinal fissure of cerebrum serebrumun boyuna fissürü
longitudinal fracture boyuna kırılma
longitudinal framing boyuna çerçeve
longitudinal lie boyuna yalan
longitudinal ligament boyuna ligaman
longitudinal muscle boyuna kas
longitudinal pontine bundle boyuna pontin demeti
longitudinal raphe of tongue dilin boyuna tecavüz
longitudinal section boyuna bölüm
longitudinal wave boyuna dalga
medial longitudinal fasciculus medial longitudinal fasciculus
medial longitudinal stria medial longitudinal stria
median longitudinal raphe of tongue dil ortanca boyuna tecavüz
superior longitudinal fasciculus üstün boyuna fasikül
longitudinal data uzunlamasına veriler
longitudinal axis boyuna eksen
longitudinal length boyuna uzunluk
longitudinal research boyuna araştırma
longitudinal seam uzunlamasına dikiş
longitudinal beam boyuna kiriş
longitudinal survey boylamsal araştırma
longitudinal direction boyuna yön
longitudinal slide boyuna kayma
longitudinal strength boyuna dayanım
longitudinal side boyuna yan
longitudinal gradient boyuna gradyan
longitudinal perspective boyuna bakış açısı
longitudinal groove boyuna oluk
longitudinal frame boyuna çerçeve
longitudinal cohort boyuna grup