g-3 banks

g-3 banks teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-3 banks g-3 bankalar

g-3 banks terimi için benzer kelimeler ve anlamları

federal law on banks and savings banks bankalar ve tasarruf bankaları federal yasası
banks bankalar
banks island banks island
fishing banks balıkçılık bankaları
grand banks büyük bankalar
multilateral development banks çok taraflı kalkınma bankaları
banks of the river nehrin bankaları
cooperative banks kooperatif bankaları
failing banks başarısız bankalar
on the banks bankalarda
ailing banks hasta bankaları
due from banks bankalardan dolayı
cash and banks kasa ve bankalar
troubled banks sorunlu bankalar
outer banks dış bankalar
cash and due from banks nakit ve bankalardan alacaklar
burst its banks bankalarını patlatmak
liabilities to banks bankalara borçlar
money center banks para merkezi bankaları
on the banks of the river nehir kıyısında
member banks üye bankalar
charter banks kiralama bankaları
due to banks bankalar nedeniyle
regional development banks bölgesel kalkınma bankaları
policy banks politika bankaları
global systemically important banks küresel sistemik öneme sahip bankalar
struggling banks mücadele bankaları
bail out banks bankaları kurtarmak
burst their banks bankalarını patlatmak
banks of bankaları
syndicate of banks bankalar birliği
state-owned banks devlete ait bankalar
european system of central banks avrupa merkez bankaları sistemi
along the banks bankalar boyunca
panel banks panel bankaları
reference banks referans bankaları
weak banks zayıf bankalar
banks of a river nehir kıyısında
underwriting banks bankaların sigortası
american association of blood banks amerikan kan bankaları birliği
distressed banks sıkıntılı bankalar
individual banks bireysel bankalar
a run on the banks bankalarda koşmak
soundness of banks bankaların sağlamlığı
banks are open for business bankalar işletmeye açık
mutual savings banks karşılıklı tasarruf bankaları
runs on banks bankalarda çalışır
cross-border banks sınır ötesi bankalar
spanish banks ispanyol bankaları
subsidiaries of banks banka iştirakleri