a lot of people

a lot of people teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a lot of people bir çok insan

a lot of people terimi için benzer kelimeler ve anlamları

government of the people, by the people, and for the people halkın hükümeti, insanlar tarafından ve insanlar için
from lot to lot çoktan çokya
lot-to-lot consistency lottan partiye tutarlılık
on a lot by lot basis çok fazla
lot by lot inspection lot incelemesine göre lot
lot-to-lot variation lottan partiye değişim
a lot y a lot of çok fazla
lot of people birçok insan
there were a lot of people çok fazla insan vardı
for a lot of people birçok insan için
i met a lot of people birçok insanla tanıştım
a lot of people are birçok insan
a lot of people think birçok insan düşünüyor
a lot people çok insan
i knew a lot of people çok insan tanıdım
a lot more people çok daha fazla insan
i meet a lot of people birçok insanla tanıştım
there are a lot people çok insan var
a lot of people has birçok insan var
there a lot of people çok insan var
lot of different people birçok farklı insan
a lot of people around etrafta bir sürü insan
an awful lot of people çok fazla insan
a lot of good people bir sürü iyi insan
a lot of different people birçok farklı insan
lot people çok insan
a lot of people rely birçok insan güveniyor
a lot of people present. bir sürü insan var.
i will meet a lot of people with birçok insanla buluşacağım
awful lot of people korkunç insan
a lot of people that birçok insan
a lot of people agree birçok insan katılıyor
meet a lot people çok insanla tanış
you meet a lot of people çok insanla tanıştın
as a lot of people birçok insan olarak
a lot of people feel birçok insan hissediyorum
i meet lot of interesting people birçok ilginç insanla tanıştım
since a lot of people birçok insandan beri
there are a lot of young people who birçok genç insan var
there are still a lot of people hala çok insan var
lot of young people birçok genç
a lot of people came bir sürü insan geldi
in front a lot of people önünde birçok insan
met a lot of nice people bir sürü iyi insanla tanıştım
you'd meet a lot of people çok kişiyle tanışırdınız
there were a lot o people çok insan vardı
that is a lot of people bu çok insan
i hurt a lot of people çok insanı incittim
i met a lot of nice people çok hoş insanla tanıştım
as a lot of people did birçok insanın yaptığı gibi