g-cloud services

g-cloud services teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-cloud services g-bulut hizmetleri

g-cloud services terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cloud services bulut hizmetleri
cloud-based services bulut tabanlı hizmetler
cloud computing services bulut bilişim hizmetleri
cloud storage services bulut depolama hizmetleri
public cloud services genel bulut hizmetleri
private cloud services özel bulut hizmetleri
cloud services provider bulut hizmetleri sağlayıcısı
cloud bases services bulut üsleri hizmetleri
offer cloud services bulut hizmetleri sunmak
as cloud services bulut hizmetleri olarak
it cloud services bu bulut hizmetleri
cloud infrastructure services bulut altyapı hizmetleri
complete cloud services komple bulut hizmetleri
acoustical cloud akustik bulut
banner cloud afiş bulutu
billow cloud billow bulut
cap cloud kap bulut
cloud bulut
cloud banner bulut başlığı
cloud base bulut tabanı
cloud chamber bulut odası
cloud computing bulut bilişim
cloud cover bulut örtüsü
cloud cuckoo land bulut guguklu arazi
cloud ear bulut kulak
cloud eggs bulut yumurta
cloud forest bulut ormanı
cloud grass bulut çimen
cloud layer bulut katmanı
cloud nine bulut dokuz
cloud over üzerinde bulut
cloud peak bulut zirvesi
cloud physics bulut fiziği
cloud rack bulut rafı
cloud seeding bulut tohumlama
cloud-capped bulut başlıklı
cloud-cuckoo land bulut-guguklu arazi
cloud-cuckoo-land bulut guguk-arazi
crest cloud kret bulut
dark cloud kara bulut
drifting cloud sürüklenen bulut
every cloud has a silver lining her bulutun gümüş bir çeperi vardır
floating cloud yüzen bulut
funnel cloud hortum bulutu
i wandered lonely as a cloud bir bulut gibi yapayalnız gezindim
large magellanic cloud büyük macellan bulutu
lenticular cloud merceksi bulut
magellanic cloud macellan bulutu
molecular cloud moleküler bulut
mother-of-pearl cloud sedef bulutu