a far cry from

a far cry from teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a far cry from bambaşka

a far cry from terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a far cry bambaşka
far cry from, a uzak ağlamak
far cry far cry
far cry from uzak ağlamak
is a far cry from uzak bir ağlama
is a far cry uzak bir ağlama
it's a far cry from uzak bir ağlama
a far cry form çok ağlayan bir form
be a far cry from uzak olmak
this is a far cry from bu uzak bir çığlık
are a far cry from çok uzak
it's a far cry çok uzak
is far cry from çok uzak
that's a far cry bu çok uzak
be a far cry from something bir şeyden çok ağlamak
be a far cry çok ağlama
they are a far cry onlar çok ağlıyor
be a far cry from sth çok uzak ağlamak
this is a far cry bu çok uzak
all a far cry hepsi çok ağlamak
was a far cry from uzak bir çığlık oldu
that is a far cry from bu uzak bir çığlık
are a far cry çok ağlama
still a far cry hala çok uzak
that's a far cry from bu çok uzak bir çığlık
would be a far cry çok ağlardı
a far cry from the language dilden çok uzak
6. a far cry from 6. uzak bir çığlık
battle cry savaş narası
cat's cry syndrome kedinin ağlama sendromu
cat-cry syndrome kedi ağlama sendromu
cry ağla
cry down haykırmak
cry for ağlamak
cry havoc ağlamak
cry off haykırmak
cry on someone's shoulder birinin omzunda ağlamak
cry one's eyes out birinin gözünü ağlat
cry out haykırmak
cry out for haykırmak
cry over spilt milk dökülen süt üzerinde ağlamak
cry over spilt milk, don't dökülen süt üzerinde ağlayın,
cry uncle ağlamak amca
cry up ağla
cry wolf ağlamak kurt
cry, crying ağla, ağla
don't cry over spilt milk dökülmüş süt üzerinde ağlama
hue and cry ton ve ağlama
street cry sokak ağlaması
war cry savaş narası