v-cord

v-cord teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-cord v-kablosu

v-cord terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a-cord p-cord bir kablo p kablosu
cord set or extension cord kablo seti veya uzatma kablosu
anterior column of spinal cord omuriliğin ön kolonu
bedford cord bedford kordon
bungee cord bungee cord
catch-cord yakalama kordon
central cord syndrome santral kord sendromu
communication cord imdat freni
cord kordon
cord blood kordon kanı
cord cutter kordon kesici
cord foot kordon ayağı
cord grass kordon çimen
cord of tympanum kulak zarı kordonu
dorsal column of spinal cord omuriliğin dorsal sütunu
extension cord uzatma kablosu
false vocal cord yanlış vokal kord
lateral column of spinal cord omuriliğin lateral sütunu
lateral cord of brachial plexus brakiyal pleksus lateral kord
medial cord of brachial plexus brakiyal pleksus medial kablosu
neck cord boyun kordonu
nerve cord sinir kordonu
patch cord yama kablosu
posterior column of spinal cord omuriliğin arka kolonu
posterior cord of brachial plexus brakiyal pleksusun arka kordonu
prolapse of umbilical cord göbek kordonunun prolapsusu
rip cord yırtık kordon
sash cord kanat kordon
spermatic cord spermatik kord
spinal cord omurilik
subacute combined degeneration of spinal cord omuriliğin subakut kombine dejenerasyonu
tendinous cord hafif kordon
testicular cord testis kordonu
tethered cord syndrome bağlı kord sendromu
true vocal cord gerçek vokal kord
umbilical cord göbek bağı
ventral column of spinal cord omuriliğin ventral kolonu
vocal cord vokal kord
vocal cord nodules vokal kord nodülleri
genital cord genital kord
gonadal cord gonadal kordon
power cord güç kablosu
spinal cord injury omurilik yaralanması
pull cord çekme kablosu
power supply cord güç kaynağı kablosu
supply cord besleme kablosu
line cord hat kablosu
electrical cord elektrik kablosu
cord grip kordon kavrama
cord wrap kordon sarma