n matters relating to maintenance obligations

n matters relating to maintenance obligations teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n matters relating to maintenance obligations n bakım yükümlülükleriyle ilgili konular

n matters relating to maintenance obligations terimi için benzer kelimeler ve anlamları

matters relating to ile ilgili konular
in all matters relating to ile ilgili tüm konularda
in matters relating to ile ilgili konularda
all matters relating to ile ilgili tüm konular
on matters relating to ile ilgili konularda
matters relating to securities markets menkul kıymetler piyasasına ilişkin konular
matters relating to finance finans ile ilgili konular
in all matters relating to this contract bu sözleşmeyle ilgili tüm konularda
relating to tax matters vergi meseleleri ile ilgili
for all matters relating ilgili tüm konular için
such matters relating ilgili konular
shall govern all matters relating ilgili tüm konuları yönetir
various matters relating ilgili çeşitli konular
when dealing with matters relating to ile ilgili konularda
final and binding in all matters relating to kesin ve bağlayıcı tüm konularda
including information relating to environmental and employee matters çevre ve çalışanlarla ilgili bilgileri içeren
matters relating to job işle ilgili konular
shall govern all other matters relating to ile ilgili diğer tüm hususları yönetecek
except for matters relating to ile ilgili konular hariç
concerning matters relating to ile ilgili konular
other matters relating ile ilgili diğer konular
all other matters relating thereto bunlarla ilgili diğer tüm konular
any matters relating to ile ilgili konular
obligations relating to ile ilgili yükümlülükler
independent expert on human rights obligations relating to t t ile ilgili insan hakları yükümlülükleri konusunda bağımsız uzman
not fulfilled obligations relating to the payment ödeme ile ilgili yerine getirilmeyen yükümlülükler
fulfils its obligations relating to the payment ödeme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirir
agreement relating to maintenance bakım ile ilgili anlaşma
contractual obligations in civil and commercial matters hukuki ve ticari konularda sözleşmeden doğan yükümlülükler
maintenance matters bakım sorunları
maintenance obligations bakım yükümlülükleri
maintenance obligations other than those arising doğanlardan başka bakım yükümlülükleri
maintenance maintenance bakım bakımı
relating ilgili
relating with ile ilgili
relating to the subject matter konuyla ilgili
relating to its subject matter konusu ile ilgili
relating hereto buna ilişkin
arising out of or relating to kaynaklı veya ilgili
convention relating to the status of refugees mültecilerin statüsüne ilişkin sözleşme
issues relating to ile ilgili konular
information relating to ile ilgili bilgiler
arising out of or relating to this agreement bu sözleşmeden doğan ya da ilgili
relating to carriage taşıma ile ilgili
relating to others diğerleriyle ilgili
by relating ilgili olarak
relating to the subject matter hereof konuyla ilgili
for relating ilgili için
relating back geri dönüş
provisions relating to ile ilgili hükümler