x setting

x setting teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x setting x ayarı

x setting terimi için benzer kelimeler ve anlamları

b-setting b- ayar
claw setting pençe ayarı
fire setting ateş ayarı
hand setting el ayarı
place setting yer ayarı
place-setting yer ayarı
setting ayar
setting lotion ayar losyonu
setting rule ayar kuralı
setting-up exercise kurulum alıştırması
stage setting sahne ayarı
tiffany setting tiffany ayarı
trend-setting yön verici
gypsy setting çingene ayarı
quick-setting hızlı ayar
setting out yola koyulmak
goal setting hedef belirleme
default setting varsayılan ayarlar
setting forth ortaya koymak
clinical setting klinik ayar
setting the stage sahneyi hazırlamak
setting the scene sahneyi kurmak
setting aside kenara koyma
setting time zaman ayarı
target setting hedef belirleme
standard setting standart ayar
agenda setting ajanda ayarları
hospital setting hastane ortamı
setting down aşağı koyma
group setting grup ayarı
setting goals hedeflerin belirlenmesi
classroom setting sınıf ayarı
priority setting öncelik ayarı
time setting zaman ayarı
institutional setting kurumsal ortam
social setting sosyal ortam
in the setting of ayarında
setting the standard standardın ayarlanması
price setting fiyat belirlemesi
table setting tablo ayarı
work setting iş ayarı
outpatient setting ayakta tedavi
natural setting doğal ayarlar
policy setting politika belirleme
record-setting rekor deneme
by setting ayarlayarak
power setting güç ayarı
school setting okul ortamı
objective setting nesnel belirleme
urban setting kentsel ayarı