i a writing to you

i a writing to you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i a writing to you sana yazıyorum

i a writing to you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i am writing to you sana yazıyorum
i'm writing to you sana yazıyorum
writing to you sana yazıyorum
i am writing to you regarding sana yazıyorum
i am writing to inform you sizi bilgilendirmek için yazıyorum
i am writing to let you know size bildirmek için yazıyorum
i am writing to you because sana yazıyorum çünkü
i am writing to you concerning sana yazıyorum
i am writing to inform you that sizi bilgilendirmek için yazıyorum
thank you for writing yazdığın için sağol
i am writing to ask you sana sormak için yazıyorum
i am writing to tell you sana anlatmak için yazıyorum
i am writing you to inform sizi bilgilendirmek için yazıyorum
writing you on behalf of seni adına yazıyorum
i am writing to remind you sana hatırlatmak için yazıyorum
i'm writing to let you know size bildirmek için yazıyorum
i'm writing to you because sana yazıyorum çünkü
i'm writing you regarding sizi ile ilgili yazıyorum
i am writing to you again sana tekrar yazıyorum
i'm writing to inform you sizi bilgilendirmek için yazıyorum
i am writing to you in relation to sana ile ilgili yazıyorum
i'm writing to ask you sana sormak için yazıyorum
i am writing you in connection seni bağlantıda yazıyorum
i'm writing to you on behalf of sana adına yazıyorum
i am writing to thank you sana teşekkür etmek için yazıyorum
am writing to you sana yazıyorum
writing to inform you sizi bilgilendirmek için yazma
i writing you sana yazıyorum
i am writing you this letter sana bu mektubu yazıyorum
i'm writing to tell you sana söylemek için yazıyorum
i was writing to you sana yazıyordum
i am writing to you in connection with sana bağlı olarak yazıyorum
i'm writing to thank you size teşekkür etmek için yazıyorum
i am writing to update you seni güncellemek için yazıyorum
writing to tell you about sana anlatmak için yazıyorum
i am writing a letter to you sana bir mektup yazıyorum
i am writing to you in reference to sana referans olarak yazıyorum
i am writing you this mail sana bu postayı yazıyorum
in writing to you sana yazılı olarak
i'm writing to let you know that bunu size bildirmek için yazıyorum
we are writing you today bugün seni yazıyoruz
i am writing to thank you for için teşekkür ederim yazıyorum
writing you again seni tekrar yazıyorum
i am writing to give you sana vermek için yazıyorum
i am writing you today bugün seni yazıyorum
for not writing you sana yazmadığım için
i am writing to congratulate you seni tebrik etmek için yazıyorum
i am writing to you on behalf of costa rica sana kosta rika adına yazıyorum
i am writing to you now sana şimdi yazıyorum
i am writing to let you sana izin vermek için yazıyorum