i love food

i love food teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i love food yemeyi severim

i love food terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i love, love, love, love seviyorum, aşk, aşk, aşk
love loves to love love aşk aşk sevmeyi sever
love, love, love him. sev, sev, sev onu.
love for love aşk için aşk
love is love aşk aşktır
i love and will love forever. sonsuza dek seveceğim ve seveceğim.
love god love others aşk tanrısı diğerlerini sev
love and will love forever sonsuza kadar seveceğim ve seveceğim
love love day aşk aşk günü
i love love you seni seviyorum seviyorum
life itself, which i love and will love forever sonsuza dek seveceğim ve seveceğim hayatın kendisi
love your neighbor as you love yourself kendini sevdiğin gibi komşunu sev
i love i love you seni seviyorum seni seviyorum
love ain't a love bir aşk değil bir aşk
love, love, laugh aşk, aşk, gül
i love love destroy aşk sevmeyi yok et
love is paid back with love sevgi sevgi ile geri ödenir
bye love y love hoşçakal aşk y aşk
if my love love eğer aşkım aşk
sweet love love tatlı aşk aşk
love love me do aşk beni sev
love and only love can sevgi ve sadece aşk
if music be the food of love, play on eğer müzik aşkın gıdasıysa, çal
i love italian food italyan yemeklerini severim
i love mexican food meksika yemeklerini severim
we love food yemeği seviyoruz
shared love of food paylaşılan yemek sevgisi
food of love aşk yemeği
love their food yemeklerini sev
i love good food iyi yemeği severim
food security and food safety gıda güvenliği ve gıda güvenliği
food and non-food items gıda ve gıda dışı ürünler
food and non-food applications gıda ve gıda dışı uygulamalar
food and non-food gıda ve gıda dışı
food and novel food yemek ve yeni yemek
food and non food products gıda ve gıda dışı ürünler
eu food rules and food import requirements ab gıda kuralları ve gıda ithalat gereksinimleri
food safety, food quality gıda güvenliği, gıda kalitesi
food and non-food supply gıda ve gıda dışı tedarik
food supply and food safety gıda arzı ve gıda güvenliği
food hygiene and food control legislation gıda hijyeni ve gıda kontrol mevzuatı
food and non-food prices gıda ve gıda dışı fiyatlar
food food miles yemek yiyecek
food and non-food crops gıda ve gıda dışı ürünler
all for love her şey aşk için
all's fair in love and war hepsi aşk ve savaşta adil
art of love aşk sanatı
calf love baldır aşkı
city of brotherly love kardeşçe aşk şehri
come live with me and be my love gel benimle yaşa ve aşkım ol