i am sick

i am sick teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am sick ben hastayım

i am sick terimi için benzer kelimeler ve anlamları

feeling sick or being sick hasta hissetmek veya hasta olmak
if you're sick i'm sick eğer hastaysan ben de hastayım
anointing of the sick hastaya uyarmak
call in sick mazeret bildirmek
iron-sick demir hasta
make one sick birini hasta etmek
nail-sick tırnak hasta
oil of the sick hasta yağı
sick hasta
sick and tired hasta ve yorgun
sick as a dog it gibi hasta
sick at heart kalbinde hasta
sick bay revir
sick building syndrome hasta bina sendromu
sick call hastalandığını bildirmek için yapılan arama
sick day hasta gün
sick headache hasta baş ağrısı
sick in bed yatakta hasta
sick joke hasta şaka
sick leave hastalık izni
sick list hasta listesi
sick note hasta notu
sick pay hastalık parası
sick role hasta rolü
sick sinus syndrome hasta sinüs sendromu
sick to one's stomach midesine hasta
sick-bay revir
sick-dog hasta-köpek
sick-lied hasta-yalan
sick-out hasta aşımı
take sick hastalanmak
travel-sick seyahat-hasta
water-sick suda hasta
worried sick çok endişeli
get sick hasta olmak
i'm sick hastayım
feel sick hasta hissetmek
sick of bıkmış
sick days hasta günler
feeling sick hasta hissetmek
statutory sick pay yasal hastalık ücreti
i feel sick kötü hissediyorum
off sick hastalanmak
being sick hasta olmak
be sick hasta olmak
sick time hastalık zamanı
paid sick leave ödenmiş hastalık izni
on sick leave hastalık izninde
got sick hastalandı
sick of it all herşeyden bıkmak