a foreigner in india

a foreigner in india teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı